بخش کاربری

برای ورود به پنل کاربری اناری خود، لطفا اطلاعات خود را وارد کنید.

بازگشت

آموزش MATLAB 2015

5 از 1 رای

قیمت لیست : 34,000

قیمت ویژه : 17,000

تاریخ بروزرسانی قیمت : ۰۶:۱۴ - ۹۸/۰۹/۱۸

  • تعداد DVD:
  • نسخه: 2015
  • کد مجوز:

توضیح مختصر

آموزش MATLAB 2015 به منظور مشاهده توضیحات بر روی محتویات پکیج کلیک کنید: نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پشرفته

این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار MATLAB R2015a ویرایش های ٣٢ و ۶۴ بیتی به منظور استفاده در آموزش MATLAB 2015 می باشد. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید.

١ - مقدمه
مقدمه
٢ - ورود به برنامه
آشنایی با محیط کاری - آشنایی با Help - مبانی اولیه
٣ - کار با متغیرها
قواعد نام گذاری متغیرها - انواع داده ای متغیر
۴ - مقدمات کار با نرم افزار
آشنایی با مفاهیم کلی - کنترل نحوه نمایش مقادیر عددی - کار با Mfileها - درج توضیحات
۵ - ایجاد ماتریس ها
ایجاد ماتریس - ایجاد ماتریس با گام های مشخص - ماتریس های رشته ای
۶ - مدیریت ماتریس ها
دسترسی به عناصر یک ماتریس - اتصال دو ماتریس
٧ - توابع ایجاد ماتریس ها
توابع ایجاد ماتریس ها (١) - توابع ایجاد ماتریس ها (٢)
٨ - عملگرهای ابتدایی
عملگرهای جمع، تفریق و ضرب - عملگر تقسیم
٩ - سایر عملگرها
عملگر توان و ماتریس ترانهاده - عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی
١٠ - ساختارهای کنترلی (١)
دستور شرطی If - دستور Switch - حلقه For - آشنایی با Break و Continue
١١ - ساختارهای کنترلی (٢)
حلقه های For تو در تو - حلقه While - دستور Try-Catch
١٢ - تنظیمات کدها
ایجاد فرو رفتگی در کد - تعیین سایز و رنگ کد - قابلیت Command History
١٣ - مفهوم تابع
مفهوم تابع
١۴ - استفاده از توابع
ایجاد تابع - کار با توابع - دستور Return
١۵ - توابع بازگشتی
توابع بازگشتی
١۶ - توابع عمومی
توابع Disp و Pause - تابع Msgbox
١٧ - توابع عملیاتی (١)
توابع Factorial و Sum - توابع Min، Max، Mean و Mod - توابع Round، Ceil و Floor - توابع Median و Mode
١٨ - توابع عملیاتی (٢)
توابع Primes، Isprime، Abs و Char - تابع Size - توابع Ind٢sub و Sub٢ind - توابع Perms و Rot90
١٩ - توابع عملیاتی (٣)
توابع Flipud و Fliplr - تابع Linspace - توابع Var و Std - توابع Factor، GCD و LCM
٢٠ - کار با اعداد مختلط
کار با اعداد مختلط
٢١ - توابع مرتب سازی ماتریس ها
توابع مرتب سازی ماتریس ها (١) - توابع مرتب سازی ماتریس ها (٢)
٢٢ - تابع Find
تابع Find
٢٣ - توابع کار با بردارها
توابع کار با بردارها (١) - توابع کار با بردارها (٢)
٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون
٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

١ - توابع کار با رشته ها
متغیرهای رشته ای و عددی - توابع Str2num و Num2str
٢ - تابع Strcat
تابع Strcat (١) - تابع Strcat (٢)
٣ - ویرایش رشته ها
توابع مقایسه و تبدیل رشته ها - جستجو و جایگزینی رشته ها - کار با فضاهای خالی در رشته ها - چاپ ستاره
۴ - توابع تاریخ و زمان
توابع تاریخ و زمان
۵ - کار با فایل ها
توابعFopen و Fclose - تابع Fgetl - توابع Frewind و Fileread - توابع Feof و Type
۶ - محاسبات عددی و ریاضیاتی
حل معادلات خطی - رسم نمودار توابع - ترسیم چند تابع در یک نمودار
٧ - افزودن جزئیات به نمودارها
تعیین Style و ضخامت نمودار - افزودن همزمان جزئیات (١) - افزودن همزمان جزئیات (٢)
٨ - تغییر خصوصیات نمودار
ایجاد Handle - ایجاد Title، Label و Legend - دستور Hold On - تغییر بازه نمودار - ایجاد Grid
٩ - توابع نمایش نمودارها
تابع Subplot - تابع Plotyy
١٠ - ترسیمات قطبی
ترسیمات قطبی
١١ - نمودارهای سه بعدی
تابع Surf - تابع Sphere - توابع Ellipsoid و Plot3
١٢ - نمودارهای میله ای
نمودارهای میله ای (١) - نمودارهای میله ای (٢) - ایجاد تغییر در نمودارهای میله ای
١٣ - سایر نمودارها
نمودارهای دایره ای - نمودارهای توپوگرافی
١۴ - توابع کار با چند جمله ای ها
توابع Polyder و Ployval - تابع Polyfit - تابع Polyint - تابع Roots - توابع Conv و Deconv
١۵ - جعبه ابزار Symbolic Math
متغیرهای Symbolic - ثابت های Symbolic - حساب دیفرانسیل
١۶ - معادلات جبری
حل معادلات جبری - حل دستگاه معادلات جبری
١٧ - اعمال فرضیات
اعمال فرضیات
١٨ - توابع کاربردی (١)
تابع Numden - تابع Limit
١٩ - توابع کاربردی (٢)
تابع Expand - تابع Rsums - تابع Symsum
٢٠ - محاسبه انتگرال یک تابع
محاسبه انتگرال یک تابع
٢١ - سایر توابع
تابع Finverse - تابع Vpasolve
٢٢ - کار با Taylor
تابع Taylor - ابزار Taylor
٢٣ - محاسبه لاپلاس
محاسبه لاپلاس
٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون
٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

١ - آشنایی با Curve Fitting
کار با Curve Fitting - متدهای Curve Fitting - اعمال Surface Fitting

٢ - پردازش تصویر
تابع Imread - انواع تصاویر
٣ - توابع تبدیل تصاویر
تابع Im٢bw - تابع Graythresh - تابع Rgb٢gray
۴ - توابع کار با تصاویر
تابع Repmat - توابع Imageinfo و Impixel
۵ - چرخاندن و برش تصویر
تابع Imrotate - تابع Imcrop
۶ - ادغام و کسر تصاویر
تابع Imadd - تابع Imsubtract - اضافه کردن مقدار به تصویر
٧ - سایر توابع کار با تصاویر
ضرب و تقسیم بر روی تصاویر - تابع Imresize - تابع Corr2
٨ - لبه یابی تصاویر
تابع Edge - متد Sobel - سایر متدهای لبه یابی
٩ - توابع ویرایش تصاویر
تابع Imfill - تابع Bwlabel
١٠ - تابع Regionprops
کار با تابع Regionprops - خصوصیات تابع Regionprops (١) - خصوصیات تابع Regionprops (٢)
١١ - سایر خصوصیات تابع Regionprops
خصوصیت Centroid - تابع Bwareaopen - خصوصیت EulerNumber
١٢ - جستجو و چرخاندن Object
جستجو و چرخاندن Object
١٣ - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB
دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (١) - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (٢)
١۴ - ایجاد تصاویر خاکستری
ایجاد تصاویر خاکستری
١۵ - رابط گرافیکی
ایجاد یک GUI - ترازبندی و توزیع Componentها
١۶ - بازکردن پروژه
بازکردن پروژه
١٧ - کدنویسی Componentها
افزودن کد به Componentها - دریافت اطلاعات از کاربر - رسم نمودار
١٨ - تابع Set
تابع Set
١٩ - کار با منوها
ایجاد منو - کدنویسی منوها
٢٠ - تابع Waitbar
تابع Waitbar
٢١ - تابع Inputdlg
تابع Inputdlg (١) - تابع Inputdlg (٢)
٢٢ - تابع Uigetfile
تابع Uigetfile
٢٣ - ایجاد فایل EXE
ایجاد فایل EXE
٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون عملی
٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست